Adatvédelmi tájékozató

I. Általános tudnivalók

A CRYSTAL EVENT Betéti Társaság (székhelye: 1154 Budapest, Népfelkelő utca 94. TT 17..; cégjegyzékszáma: 01-06 -789643.; a továbbiakban: Társaság) tiszteletben tartja a crystalevent.hu oldalt (a továbbiakban: Weboldal) felkereső, illetve az ott működő érdeklődési felületet (a továbbiakban: Felület) használó személyek, mint érintettek információs önrendelkezési jogát és a személyes adatokhoz fűződő jogait, a személyes adatokra és a különleges adatokra vonatkozó adatkezelési tevékenységét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139230.594345) (a továbbiakban Infotv.) – és más hatályos jogszabályok – rendelkezéseinek mindenben megfelelve végzi.

A jelen szabályzat – az Infotv. 20.§ rendelkezéseinek megfelelve – tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Társaság milyen adatokat tart nyilván, azokat milyen célból, milyen alapon, miként és meddig kezeli, azokat kinek továbbítja, illetve hogy az adatokat kik ismerhetik meg. A jelen nyilatkozatból – illetve az említett jogszabály rendelkezéseiből – megtudhatja, hogy hogyan kérheti a kezelt adatok pontosítását, illetve hogy miként kérheti azok zárolását, vagy törlését a Társaság nyilvántartásából, illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogai sérelme esetén milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

Jelen szabályzat elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul az általa megadott személyes adatok alábbiak szerinti rögzítéséhez, kezeléséhez, illetve továbbításához.

A jelen nyilatkozat nem vonatkozik azokra az – eltérő domain alatti – internetes oldalakra, amelyek a http://www.crystalevent.hu oldalról linken keresztül elérhetőek. Ezen honlapok tartalmáért, az ezen honlapok üzemeltetői által végzett adatkezelési, vagy más tevékenységért a Társaság felelősséget nem vállal.

Az adatkezelési tájékoztató célja

A CRYSTAL EVENT  BT. (1154 Budapest, Népfelkelő utca 94. TT 17. a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

 

A Társaság fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Társaság elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Társaság az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

II. A kezelt személyes adatok köre

A Társaság csak olyan személyes adatokat (a felhasználó vezeték- és keresztneve, lakcíme, számlázási címe, e-mail címe és telefonszáma) rögzít és kezel, amelyeket a felhasználó – a Társaság honlapján leadott értékelés, illetve e-mailben leadott megrendelés során – önkéntesen bocsát a Társaság rendelkezésére, illetve amelyekre vonatkozóan a felhasználó az adatrögzítéshez, az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz kifejezetten hozzájárult. Az érdeklődés, illetőleg megrendelés leadása egyúttal a személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltését és a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak elfogadását is jelenti. Az érdeklődés leadása, illetve a megrendelés során a személyes adatok Társaság általi rögzítéséhez, kezeléséhez és továbbításához adott hozzájárulás írásbeli hozzájárulásnak minősül.

 

A felhasználó által a Társaság rendelkezésére bocsátott adatok valóságáért a felhasználó felelős.

 

(A Weboldal meglátogatása során a Weboldal szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai, vagy biztonsági célból eltárol. Ezek az adatok a felhasználó internetszolgáltatója, esetenként a felhasználó ún. IP-címe, a felhasználó böngészőszoftverének verziószáma, operációs rendszerének típusa, azok az oldalak, amelyeket a Weboldalon a felhasználó meglátogat, illetve azok a keresőszavak, amelyeket a Weboldal eléréséhez használt. Ezen adatokból csupán a Weboldal látogatottságára, illetve a Weboldal eléréséhez használt számítógépekre lehet következtetni, ezen adatok nem minősülnek személyes adatoknak. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Társaság ezen adatokat harmadik személyek részére továbbítja, úgy az a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával történik. Ezen adatokat a Társaság a látogatástól számított legfeljebb 2 (kettő) évig tárolja. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés.)

 

A Weboldal használatának megkönnyítése céljából a Társaság anonim látogatásazonosítókat, ún „cookie”-kat használ. A „cookie”-k kisméretű adatok, melyek a Weboldal látogatása során a böngészőprogramon keresztül ideiglenesen a felhasználó számítógépének merevlemezére kerülnek, funkciójuk a böngészés kényelmesebbé tétele. A Társaság által használt „cookie”-k a felhasználó személyes adatainak megismerésére, a felhasználó beazonosítására nem alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja az anonim látogatásazonosítókat. A böngészőprogram beállításainak módosításával azonban a felhasználó kiküszöbölheti a „cookie”-knak a felhasználó számítógépének merevlemezén történő megjelenését. A felhasználó a tárolt „cookie”-kat bármikor eltávolíthatja a gépéről oly módon, hogy a számítógépe merevlemezéről törli az ideiglenes internet file-okat.)

III. Az adatkezelés célja

A felhasználó személyes adatait a Társaság a felhasználóval való kapcsolattartás és számlázás céljára, a szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézés céljára, a felhasználóval szembeni esetleges igényérvényesítés céljára használja fel.

IV. Az adatkezelés jogalapja

A Társaság általi adatkezelés jogalapja a felhasználó érdeklődése, vagy megrendelésének leadása, ennek során kifejezett írásbeli hozzájárulása és a jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmának elfogadása.

A felhasználók által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Társaság a jogszabály által meghatározott kereteken túlmenően, illetve a felhasználó hozzájárulását meghaladó módon nem kezeli és nem is adja tovább harmadik személyek részére – kivéve, ha az adatkezelés, adatfelhasználás, vagy adattovábbítás jogszabály, hatóság, vagy bíróság rendelkezése értelmében kötelező.

V. Az adatok biztonsága

A személyes adatokat a Társaság emelt szintű védelemmel ellátott, Magyarország területén található védett szerveren őrzi és minden szükséges óvintézkedést megtesz az adatok védelme – tehát az adatok elvesztésének, illetéktelen továbbításának, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának, módosításának, törlésének, vagy megsemmisítésének, valamint az illetéktelen adatbevitel megakadályozása – érdekében.

6. Az adatok továbbításának lehetősége

A felhasználó adatait a Társaság szükség esetén – a szükséges mértékben – továbbítja szerződéses alvállalkozói felé, ilyen esetben a Társaság szerződéses kikötések útján gondoskodik arról, hogy a szerződéses alvállalkozói a felhasználó személyes adatait jogszerűen és az adatok kezelése céljával összhangban kezelje. Az adattovábbítás célja ebben az esetben a felhasználó által megrendelt szolgáltatások teljesítésével összefüggő ügyintézés, illetőleg a felhasználóval szembeni esetleges igényérvényesítés lehetővé tétele. A felhasználó személyes adatainak esetleges továbbítását a Társaság a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával végzi.

7.Az adatok megismerésére jogosult személyek

Az adatrögzítést, -kezelést és –továbbítást a Társaság, illetve a Társaság munkavállalói, megbízottai végzik.

A személyes adatokhoz e fenti személyeken kívül más – ide nem értve azon Társaság munkavállalóit, megbízottait, akikhez a jelen adatvédelmi szabályzat alapján a felhasználó személyes adatai továbbításra kerülnek – nem férhet hozzá, e személyek pedig kötelesek az általuk megismert adatokat titokban tartani és az adatmegismerés céljától eltérő célra azokat semmilyen körülmények között nem használhatják fel.

8. Az adatkezelés időtartama

A Társaság a személyes adatokat az érdeklődés/megrendelés leadásától számított 5 (öt) naptári évig, illetőleg az érintett felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tárolja és kezeli.

9.Az érintett személy jogai

A felhasználó a személyes adatai kezelésének időtartama alatt bármikor jogosult felvilágosítást, tájékoztatást kérni a személyes adatok kezelésével összefüggésben, jogosult továbbá személyes adatai helyesbítését kérni a Társaságtól. A felhasználó bármikor jogosult továbbá a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását a jövőre nézve visszavonni, valamint – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – személyes adatai és/vagy különös adatai zárolását (az adat kezelésének végleges, vagy meghatározott időre történő korlátozását), vagy a Társaság nyilvántartásából történő törlését kérni. E kérdésekkel kapcsolatban a Társaság munkatársai örömmel állnak a felhasználó rendelkezésére a event@crystalevent.hu e-mail címen.

A felhasználó az adatai marketing célokra történő felhasználására adott hozzájárulását külön is jogosult visszavonni, illetve a Társaság által a felhasználó részére megküldött hírlevelekről – a hírlevelekben található link használatával – bármikor jogosult leiratkozni.

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai sérelme esetén a felhasználó jogai érvényesítése érdekében – az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően – Magyarország rendes bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

9.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

9.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a

személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az

érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

9.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

9.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Társasaág indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más

módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs

más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

9.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Társaság. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más

természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam

fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

9.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

9.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes

adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében

végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos

érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló

profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

9.8 Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatalegyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

9.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

9.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben

soron kívül jár el.

 

9.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu